Dr Tanja Laković

  • Datum rođenja: Mostar (Bosna i Hercegovina), 28.03.1979.
  • Email: tanjavu@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima:


Tanja Laković

 

 

 

LIČNI PODACI

 

Ime:

Tanja Laković

Datum rođenja:

28.03.1979.

Mjesto rođenja:

Porodično stanje:

Mostar (Bosna i Hercegovina)

Udata, majka dvoje djece

 

 

e-mail adresa:

tanjavu@ac.me

 

 

OBRAZOVANJE

 

2008.-  2015.                 

Doktorske studije, Ekonomski fakultet, Podgorica

U aprilu 2015. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu: Uticaj mehanizama kokorporativnog upravljanja na kvalitet finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori”

 

 

 

nov2002-jan. 2008

Magistarske studije, Ekonomski fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, smjer  „Finansijsko –računovodstvena analiza“;

 

 

1997. – mart  2002.

 

1993. -1997.

Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore , Podgorica; smjer „Informacioni sistemi“,

 

Ekonomska škola, Podgorica; diploma “Luča II“

 

 

RADNO ISKUSTVO

 

Maj 2015-

 

Sep 2006-

 

Feb 2003-

 

 

 

Feb 2002-Feb 2003

 

 

Saradnik Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore, Podgorica

 

Saradnik u oblasti profesionalne edukacije, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore

 

Saradnik u nastavi na katedri za Računovodstvo, Ekonomski fakultet, Podgorica

Predmeti: Računovodstvo, Napredno finansijsko izvještavanje; u pojedinim periodima i na predmetima: Biznis analiza i Kontrola i revizija

 

Referent u računovodstvu D.o.o. Vektra, Podgorica

 

Sep 2001- Jan 2002

HLT privatizacionom fondu

 

 

 

 

SPECIJALIZACIJE I USAVRŠAVANJA                                                                                                                         

 Decembar 2015

Učesnik programa obuke profesionalnog razvoja akademskog osoblja Dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju, Univerzitet Crne Gore uz podršku fondacije King Baudouin, Podgorica

 

 

Oktobar 2015

Učesnik programa obuke profesionalnog razvoja akademskog osoblja  “Metodologija naučno-istraživačkog rada, Univerzite Crne Gore

 

 

April- Septembar 2015

Učesnik EU-Repairs EDUCoP: Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, World Bank Centre for Financial Reporting Reform (Skoplje, Priština..)

 

 

2012 - 2013

Učesnik EU Reparis Audit Training of Trainers Workshops, World Banke Centar for Financial  Reporting Reform

 

Maj- jul 2008.

Naučno istraživanje:“Ekonomski fakultet“, Ljubljana, Slovenija

 

Jan -  April 2005.

Naučno istraživanje: “Katz Business School“, University of Pittsburgh, Pitsburg, SAD

 

Jun 2007

 

Naučno istraživanje: “ Greenwich Business School“, University of Greenwich, London, Velika Britanija

 

 

 

 

UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA

Sep 2016

 

Maj  2016

 

Sep  2015

 

 

Maj  2015

 

2014

 

 

2011

II International Wrocław Conference in Finance, WORFIN, Wrocław, Poljska

 

Management  International Conference “Managing Sustainable Growth”, Pula, Hrvatska

 

Montenegrin International Conference for Entrepreneurial Development, Faculty of Economics, Podgorica

 

Management  International Conference “Managing Sustainable Growth”, Portorož, Slovenija

 

IX Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići

 

VI Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Bečići

 

2009

Accounting and Performance management perspectives in Business and Public Sector Organizations, School of Economics and Business Administration, Tartu University

 

 

UČEŠĆE U PROJEKTIMA

 

2013

 

 

2010

 

 

2006 - 2010

 

 

2005

 

 

2004

 

Projekat  Ekonomskog fakulteta “Upisna politika Ekonomskog fakulteta u Podgorici za period od akademske 2013/2014 do 2015/2016 godine;

 

Tempus projekat:  Development of BSc(Hons) Accounting and Finance Degree for University of Montenegro

 

Praćenje izvršenja Kupoprodajnog ugovora KAP- Vlada RCG i kupoprodajnog ugovora Rudnici Boksita a.d. – Vlada RCG

 

Projekat Ekonomskog fakulteta “Integralni bolnički informacioni sistem Kliničkog centra Crne Gore“

 

Program transformacije i procjene vrijednosti NJP “Pobjeda”, Podgorica,

 

 

OBJAVLJENI RADOVI i PRAKTIKUMI

 

2016                                  Lazarov D., Lakovic T., Miteva-Kacarski E.:”The Quality of Financial Information and Stock Market Development: A Panel Date Study for the European Economies”, II International Conference in Finance, WORFIN, Wrocław, Poljska

 

          2016                              Laković T., Cerović  J., Stanovčić T.: “The internal audit function and the quality of financial reporting: empirical evidence from Montenegro“ Management International Conference, Pula, Hrvatska

 

 2015                                 Laković, T., : “Audit Committee and Interaction with Internal Auditing in Montenegrin Companies” Montenegrin International Conference for Entrepreneurial Development, Faculty of Economics, Podgorica (Book of Abstracts)

 

2015                                  Stanovčić, T., Morić, I., Laković, T., Peković, S.,: Analysis of Financial Indicators of Montenegro  Hotel Industry, Book of Abstracts : Management International Conference ” Managing Sustainable Growth”, Portorož, Slovenia, (paper number A65)

 

2015                                  Laković, T.: Uloga interne revizije kao poslovne funkcije u procesu finansijskog izvještavanja”, Zbornik radova: Turizam kao spona saradnje između Rusije i Crne Gore u uslovima prevazilaženja globalne ekonomske krize”, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor, 2012 ; str. 31-35; ISBN 978-86-908213-6-5, COBISS.CG-ID 26610704;

 

2015                                  Laković, T.: Efektivnost interne revizije kao poslovne funkcije u procesu finansijskog izvještavanja”, Zbornik radova: Turizam kao spona saradnje između Rusije i Crne Gore u uslovima prevazilaženja globalne ekonomske krize”, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor, 2012; str. 36-48; ISBN 978-86-908213-6-5, COBISS.CG-ID 26610704

 

2014                                  Stanovčić, T., Laković, T., Mugoša, A : Profesionalno rasuđivanje u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izvještavanja, Zbornik radova sa IX Kongresa računovođa i revizora Crne Gore: Računovodstvena profesija u funkciji stvaranja poslovnog ambijenta za napredak preduzeća i smanjenje kreditnog rizika, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, Bečići ISBN 978-9940-9399-4-6, COBISS.CG-ID 25865744;

 

2013                             Laković, T.; Zbirka zadataka iz računovodstva, treće izdanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, dostupno na sajtu Ekonomskog fakulteta, Podgorica u elektronskoj formi

 

2013                             Laković, T.,Fuglister, J.: The International Accounting Standards Board's Progress in Promoting Judgement Through Objectives-Oriented Accounting Standards, International Journal of Business & Social Research, Maryland Institute of Research, Annapolis (SAD), 3(7), str.28-42, ISSN 2164-2540

 

2013                             Laković, T.: Analiza efektivnosti odbora za reviziju u procesu nadzora finansijskog izvještavanja na primjeru kompanija u Crnoj Gori, Acta Economica, Banja Luka, br.20, str. 243-260

 

2013                             Laković, T. Radunović, V. : Medunarodni standradi edukacije sa posebni osvrtom na IES 8-Zahtjevani nivo kompetentnosti za profesionalne revizore, Računovodstvo i revizija, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, Podgorica, 3/4, str. 152-159;

 

2013                             Laković, T., Kovačević, D.: Finansijsko izvještavanje u savremenim uslovima poslovanja, Preduzetnik, Ekonomski fakultet, Podgorica, 9, str. 89-91; ISSN 1800-8429, 89-91;

 

2011                             Laković, T.: Faktori razvoja sistema finansijskog izvještavanja nakon usvajanja MSFI u Crnoj Gori, u Zborniku radova sa VI Kongres računovođa i revizora Crne Gore: Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređivanja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, Institut sertifikovanih računođa Crne Gore, Podgorica, str. 545-554; ISBN 978-9940-9399-0-8;

2011                             Laković, T.: Unapređenje nacionalne računovodstvene regulative u funkciji smanjenja informacionog rizika korisnika finansijskih izvještaja, u Zborniku radova: Ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetništva, Ekonomski fakultet, Podgorica, str. 241-248; ISBN 978-86-80133-56-0;

2010                             Lalević Filipović A., Laković, T., Demirović, S., Ojdanić, I (2010): Računovodstvena profesija u svijetlu procesa pridruživanja Crne Gore ka Evropskoj Uniji, 6th International Conference of  ASECU, Faculty of Economics, University of Montenegro, Podgorica, ISBN 978-86-80133-54-6;

2009                             Laković, T.; Zbirka zadataka iz računovodstva, drugo izdanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-80133-49-8;

2009                             Laković, T.: Establishment of internal audit in Companies: Necessity or Obligation? Conference proceedings: Accounting and performance management perspectives in Business and public sector organizations, Tartu University, str.150-160;  ISBN: 978-9949-19-122-2;

 2009                            Laković, T., Krstić, M.: Razvoj interne revizije u bankarskom sistemu Crne Gore, u Zbornik radova II: Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju, Ekonomski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-80133-47-8 (Ekonomski fakultet) ISBN 1-86166-252-1 (Greenwich University Press);

 

2009                             Laković, T. : Uloga interne revizije u  procesu uspostavljanja efektivnog sistema internih kontrola, u Zborniku radova I : Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju″, Ekonomski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-80133-47-8 (Ekonomski fakultet) ISBN 1-86166-252-1 (Greenwich University Press);

 

2008                             Vukajlović, T.: Zbirka zadataka iz osnova računovodstva, prvo izdanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-80133-45-4;

 

2007                             Vukajlović, T.: Zbirka zadataka iz finansijskog računovodstva, prvo izdanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-80133-43-0,;

 

2007                             Vukajlović, .T : Interna revizija kao oblik internog nadzora u korporativnom upravljanju – pojam″,  Računovodstvo, revizija i finansije, Savez sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore, Podgorica, br.11;

 

  2006                             Vukajlović, T. : Uloga interne revizije u poboljšanju korporativnog upravljanja, Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Podgorica;

 

 2005                              Vukajlović, T.: Međunarodni računovodstveni standard 17 – Lizing“,   Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Podgorica,Vol. 9, ISSN 1451-6659

 

 

 STRANI JEZICI

&