Prof. dr Božo Mihailović

  • Datum rođenja: 22.08.1951.
  • Email: bozom@ac.me
  • Web sajt: http://www.ekonomija.ac.me
  • Telefon:
  • Fax:

Angažovanje na predmetima:


 

Obrazovanje:

§  Doktor ekonomskih nauka

Znanje stranog jezika :

§  Engleski, ruski

Kretanje u karijeri:

§  Sva zvanja od asistenta do redovnog profesora (izabran 2000. godine za naučnu oblast Marketing); prodekan, dekan, direktor Fonda za razvoj RCG, rukovodilac doktorskih studija, rukovodilac magistarskih studija "Marketing i Biznis", član senata UCG, presjednik Komisije za doktorske studije,presjednik Upravnih odbora više preduzeća(Rudnik Uglja Pljevlja, Kolari...)

Predavačke aktivnosti:

§  Predavanja na raznim nivoima u zemlji i inostranstvu, mentorstvo na magistarskim i doktorskim disertacijama.

Oblasti naučnog interesovanja :

§  Preduzeće, Marketing, Privatizacija, Prestrukturiranje, Investicije, Preduzetništvo. Bio rukovodilac više od 40 projekata pretežno primjenjenog karaktera. Međunarodni konsultant za TAM i BAS program. Autor Metodologije za izradu biznis planova. Bio presjednik odbora direktora više kompanija u Crnoj Gori.

Najvažnije objavljene knjige:

§  1. » Marketing i investiciono odlučivanje, /monografija/ Književne novine, Beograd, 1991. str. 221.

§  2. »Crna Gora u tranziciji« (koautor), Pobjeda, Podgorica, 1996., str. 117

§  3. » Marketing«, Književne novine, Beograd, 1998., str. 489

§  4. »Marketing - principi za menadžment«, Obod, Cetinje, 2000., str. 560.

§  5. »Preduzetništvom u novi milenijum« (koautor), CID, Podgorica, 2001. , str. 240.

§  6. »Marketing mendadžement«, Obod, Cetinje, 2003, str. 595.

§  7. »Istrazivanje marketinga, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2004. str. 246.

§  8. Marketing u turizmu, Obod Cetinje, 2005., str. 445.

§  9. Prestrukturianje i privatizacija (eseji i pogledi), CPI, Podgorica, 2006., str. 424.

§  10. Osnovi marketinga, CPI, Podgorica, 2007., str. 271.

§  11. Marketing, CPI, Podgorica, 2008., str. 553.

§  12. Marketingu turizmu, drugo izdanje, CPI, Podgorica, 2009., str. 467.

§  13. Istraživanje marketinga, CPI, Podgorica, 2010.,str. 343.

§  14. Marketng u turizmu, treće izdanje, CPI, 2011., str. 501.

§  15. Marketing,treće izdanje, CPI, Podgorica, 2013., str. 595.

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu:

§  1. Zastupljenost i nivo organizovanosti nekih tržišnih funkcija u industrijskim organizacijama udruženog rada Crne Gore, Godišnjak Ekonomskog fakulteta,Titograd, 1981., str. 141-159. 2. Proizvodnja aparata za domaćinstvo u Crnoj Gori, Naučno-istraživački projekat: Transformacija i modrenizacija materijalne i intelektualne proizvodnje u Crnoj Gori i njeno prilagodjavanje savremenim uslovima, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1997, str. 67.  3. Transformacija društvenog kapitala je proces, Zbornik radova: Dalji razvoj univerziteta i naučnih djelatnosti u Crnoj Gori i Zakon o fondu za razvoj i transformacija društvenog kapitala, Republički savjet za razvoj, Podgorica, 1992,  str. 123-125. 4.Tržišna revitalizacija naših preduzeća kao faktor izlaska iz krize, Ekonomski fakultet, 2000, str. 143-155.  5. »Potreba izrade i struktura biznis plana«  ( str. 1-14) i » Prezentiranje biznis plana«, (str. 14-17) , Zbornik radova »Izrada biznis plana, Odgovorni urednik, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2003. 6. Procjena vtijednosti EPCG, rukovodilac projekta, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2009, str. 154. 

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama:

§  Savez ekonomista Jugosalvije, Savez ekonomista Crne Gore, Jugoslovensko udruženje za marketing, Društvo za marketing Crne Gore, Predsjednik Savjeta Unije Poslodavaca Crne Gore, Odbor za ekonomske nauke CANU

Objavljeni radovi:

I Radovi u časopisima medjunarodnog karaktera

1. Marketing Concept as Economic Basis of the Entrepreneurship, Journal Business and Economics, ISSN 2155-7950. Volume 5, No.8, August 2014, pp.1349-1358, New York
2. THE ROLE OF MARKETING PHILOSOPHY IN RURAL TOURISM DEVELOPMENT / Božo Mihailović i Ilija Moric), Tourism ana Hospitality Managment,Volume18, Number 2, 2012. , pp. 267-281. 
3. Proces izgradnje brenda u funkciji: »Made in Montenegro«, Preduzetnička ekonomija (vodeći članak), ISSN 1451-6659, Volume 13, Decembar 2006, str. 10-24 
4. »Nova era marketinga«, časopis Marketing, Beograd, 3/2003, /vodeći članak broja/, str. 118-127, članak reprintovan u medjunarodnom časopisu Preduzetnička ekonomija, ISSN 1451-6659, Vol. 3/03, str. 64-82 
5. »Kreiranje i vodjenje biznisa preduzeća u postprivatizacionom periodu«, časopis Strategijski marketing, YUSSSN 0354-8414, Subotica, 4/2002, str. 71-76.
6.Refereat podnijet po pozivu na medjunarodnom naučnom skupu povodom 40. godina Ekonomskog fakulteta u Prilepu, posebno objavljen u medjunarodnom časopisu Journal of Tranziton Management, Beograd, Volume V, 1-3/ 2001,

7. »Uloga marketinga u upravljanju preduzećem, Marketing, YU ISSN 0354-3471 UDK 3339+658, Beograd, 4/1994, 
str. 17-21
8. Transforamcija i privatizacija privrede u Crnoj Gori – dostignuti nivo i osnovni problemi, Ekonomski anali, vanredan broj, Beograd 1997, str. 149-157
9 . isttraživanje inostranog tržišta kao podloga za strategiju izvoza (naučni prilog), Nova trgovina, 1/1988, YU ISSSN 0469-0281, Beograd, str. 26-31. 
10. »Determinate kreiranja nove marketing strategije crnogorskog turizma«, Marketing, ISSSN 0354-3471, Beograd, 4/1999, str. 151-155
11. Neki elementi za traženje rješenja iz surove ekonomske stvarnosti, Ekonomist, UDK 33, YUSSSN 0013-3191, Beograd, 3-4, 1993
12. »Konkurentska tranzicija preduzeća u Crnoj Gori, Ekonomist, UDK 33, YUSSSN 0013-3191, Beograd, Vol 39,1/2003, str. 223-231 
13 »Tržišni pristup restrukturiranju naših preduzeća«, Ekonomist, UDK 33, YUSSSN 0013-3191 Beograd Vol. 32, 4/2000, str. 113-121
14 Enterprise Market Revitalision – alternative way of crisis, Journal of Transition Management, Volume 6, Issue 1, ISSN 0354 -3471, UDC 339+658, JTMED 6 (1-3) 1-92 (2001), str. 37-45.
15 »Strategija konkurentnosti u tranzicionim procesima«, Strategijski menadžment, YUSSSN 0354-8414,Subotica, 4/2003, str. 2-7. 
16 »Relevantne karakteristike našeg preduzeća i model njegovog restrukturiranja«, Ekonomist, UDK 33, YUSSSN 0013-3191, Beograd, Vol. 34, 2/2001, str. 125-133.
17 The Role of Marketing in Montengro Health-related Tourism, Selective Tourism, Volume1, ISSN 1800-6620, UDK 338.48, str. 40-48.

 

II Referati sa skupova u CANU

1.Transformacija – neminovnost i neka rješenja, Okrugli sto: Problemi transformacije u svijetlu normativnih rješenja i predloga, Knjiga 10, CANU, 1996, str. 155-163.

2. Preduzeće u procesu tranzicije privrede Crne Gore, Zbornik radova:« Tranzicioni procesi – dometi, ogranićenja i perspekitve ( sa posebnim osvrtom na Crnu Goru), CANU, knjiga, 67, 2004. str. 265-276.

3. Rasprava o nacrtu detaljnog prostornog plana za prostor visenamjenskih akumulacija na rijeci Moraci / ekonomski aspekt/ CANU , Podgorica 11. septembar, 2009, str. 7.

III Radovi u domaćim naučnim časopisima:

1. Problemi i dileme u vezi sa poslovnom orijentacijom organizacija udruženog rada, Ekonomika udruženog rada, YU ISSN 0350-1435, br.7-8/1978, str. 457-461
2. Ulaganje privrede Crne Gore u ekonomsku propagandu, Praksa, 4/1986, YUSSN, 003-6704, str. 105-114.
3. Tržište, investiciona odluka i samostalnost privrednih subjekata, Praksa YUSSN, 003-6704, str. 105-114. 1/1987, str. 165-169
4. Tržišta kao integralni faktor povećanja produktivnosti rada, Praksa, YUSSN, 003-6704, 3/1988, str. 25-37.
5. Teorijski okvir organizovanja marketinga, Praksa, YUSSN, 003-6704, 5-6/1987, str. 1010-113. 
6. Menadžment marketinga, Direktor, Beograd, 7/8-1991.
7. Neke ključne preptopstavke tržišne orijenatcije preduzeća, Praksa, YUSSN, 003-6704, 6/1988, str. 89-93.
8. Marekitng pristup organizovanju poslovnog sistema, Direktor, Beograd, YU ISSN- 0419-3903, 6/1993, str. 44-50.
9. .Franšizing kao način privatizacije i proširenja tržišta, Nova trgovina, YU ISSN 0469-0281, Beograd, 1994, str. 28-34 
Restrukturiranje preduzeća, Direktor,YU ISSN 0419-3903, 5/96, str. 28-32.
10. Iskustva u privatizaciji privrede Crne Gore, Direktor, Beograd, 10 - 1997., str. 13-11. Neka otvorena pitanja privatizacije i iskustva u privredi Crne Gore, YU ISSN 0354-9712, 9/1997, str. 77-85. 
12. Rezultati i ograničenja procesa privatizacije u Republici Crnoj Gori, Računovostvo i finansije YU ISSN 0354-9712, 8/1998, str. 126-132
13. Uloga marketinga u procesu restrukturiranja preduzeća, Naučno savjetovanje jugoslovenskih ekonomista, Miliočer, Poslovna politika, jun 1998, YU ISSSN 0350-2236*UDC 33, str. 49-53.
14. Proces privatizacije trgovine u Crnoj Gori – rezultati i ograničenja, Nova trgovina, 3-4/1998, YU ISSN 0469-0281, Beograd, str. 23-28.
15. Transformacija i privatizacija u privredi Crne Gore, Nova trgovina, Beograd, 1-2,1999., str. 78-84. 
16. Svojinska transformacija kapitala u privredi Crne Gore, Ekonomika trgovine, Beograd, 1999
17. Neki potencijalni izvori finansiranja akcionarskih društava Simpozijum: Uloga i značaj akcionarskih društava u vezi tranzicije privrede, Računovostvo i finansije, YU ISSN 0354-9712, 10/2000, str. 95-103 
18.Vaučeri do kraja godine, Intervju, Ekonomska politika br. 2412,. 1998., str. 22-23
19. Neminovrnost strukturnih reformi u privredi Crne Gore, Računovodstvo i finansije, 3/2001, YU ISSN 0354-9712, str. 39-45.
20.Privatizaciono-investicioni fonodvi i razvojno finansiranje, Računovostvo i finansije, 10/2001, str. 267-271

IV Referati na medjunarodnim naučnim konferencijama i skupovima

1. Upravljanje tražnjom u funkciji realizacije marketing koncepcije, referat na III medjunarodnom naučnom skupu: »Menadžment na pragu XXI veka« /Sym Org/ Zlatibor, maja 1994, str. 564-571. 
2. Neka otvorena pitanja privatizacije i iskustva u privredi Crne Gore, Medjunarodni naučni skup o privatizaciji, Bečići, 1997. 
3. Reafirmacija marketinga procesom privatizacije (prvi autor, koautor), Medjunarodni naučni skup »Izazovi menadžment i marketinga u globalnom okruženju«, Beograd, 1998., str. 252-261 
4. The Privatization Proces in Montenegro, Paper, referat na skupu privrednika , Oregon, USA, 1999. 
5. Market Revitalization of YU-Enterprises as a Factor of Getting Out of the Crisis, Afirmacija preduzetnicke funkcije kao faktora konkurentnosti preduzeca, Milocerski ekonomski forum, 2005. 
6. Entreperenuership as The Main Factor of Competetivness of Transition Enterprise in The New Decade, RISEBA, International Scinetefic Conference: THE NEXT DECADE CHALLENEGES FOR BUSINESS, Riga, februara 2006, Referat po pozivu, str. 12.

7. “THE PROCESS OF BUILDING A BRAND IN THE TRANSITIONAL COUNTRIES – CASE STUDY “MONTENEGRO”( Božo Mihailović, Boban Melović), ASECU Conference 2010, Podgorica, 2010, p.15.
8. »Razvoj ekonomije Crne Gore u funkciji povećanja konkurentske prednosti«, Medjunarodna konferencija, Ekonomski fakultet, Podgorica, 29. jun 2010., str. 12.
9. ENTERPRISE BRANDING IN THE TRANSITIONAL ECONOMY 
(Božo Mihailović, Ph. D, Full Professor, Boban Melović, Ph. D.), Kragujevac 2010, 
str. (233-245)
10. Mihailović, B. i Moric, I., (2015), “Razvoj preduzetništva u funkciji ruralnog turizma: Slučaj Crne Gore”, IV Scientific – professional Conference with International Participation, Jahorina Business Days (JBD 2015): Tourism in Function of Economic Development, Jahorina 25-27.02.2015., (Rad prihvaćen za konferenciju).

V Radovi u domaćim naučnim skupovima, savjetovanjima...

1. Analiza tržišta u funkciji transformacije preduzeća, Savjetovanje: Aktuelni problemi tranasforamcije preduzeća, Univerzitet Crne Gore, Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Privredna komora Crne Gore, 1992, str. 59 – 65
2. Neka pitanja odnosa upravnih odbora i menadžementa u kontekstu ukupne transformacije, Savjetovanje: Sindikat i tranzicija, Podgorica, 1996., str. 135-139.
3. Prestrukturiranje preduzeća u procesu tranzicije, Zbornik radova, Fond za razvoj Crne Gore, BK Institut i dr., Beograd – Podgorica, 1996, str. 8-21.
4. Neka otvorena pitanja privatizacije i iskustva u privredi Crne Gore, Medjunarodno savjetovanje –Privatizacija- razvojni imperativ bez laternative, Fond za razvoj Republike Crne Gore, Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Republike Crne Gore i dr., Bečići 1997, , str 9-19. 
5. Neke karakteristike rada upravnih odbora u privredi Crne Gore, Medjunarodno savjetovanje –Privatizacija- razvojni imperativ bez laternative, Fond za razvoj Republike Crne Gore, Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Republike Crne Gore i dr., Bečići 1997, str. 119-129
6. Potreba i mogućnosti korišćenja revizije u funkciji Fonda za razvoj Crne Gore, Simpozijum : Mjesto, uloga i značaj revizije u savremenim tržišnim uslovima poslovanja, Savez računovodja i revizora Crne Gore, Podgorica, 1977.
7. Restruktiranje i privatizacija preduzeća (koautor, prvi autor) Savjetovanje jugoslovenskih ekonomista: Strategija razvoja Jugoslavije i uključivanje preduzeća u svetsku privredu, YU ISSN 0354-5253, Kopanonik, marta 1998, str. 137-145. 
8. Okrugli sti: Pravci i prioreiteti razvoja proizvodnje i prerade morske soli, Fond za razvoj Republike Crne Gore, Ulcinj 1999, str. 3. i 47-48.
9. Interakcijsiki odnos marketinga i preduzetništva, Naučni skup PMB – Savez ekonomista Crne Gore, ISBN 86-80133-16-7, Savez ekonomista Crne Gore, H. Novi, 1998. str. 47-55
10. Tretman tržišta u budućoj ustavnoj povelji, Polazne osnove za preuredjenje odnosa Srbije i Crne Gore- sadržinski okvir buduće ustavne povelje, Univerzitet Crne Gore, 2002, str. 58-68.

VI Referati za zbornike radova, važniji projekti....

1. Zastupljenost i nivo organizovanosti nekih tržišnih funkcija u industrijskim organizacijama udruženog rada Crne Gore, Godišnjak Ekonomskog fakulteta,Titograd, 1981., str. 141-159.
2. Proizvodnja aparata za domaćinstvo u Crnoj Gori, Naučno-istraživački projekat: Transformacija i modrenizacija materijalne i intelektualne proizvodnje u Crnoj Gori i njeno prilagodjavanje savremenim uslovima, Ekonomski fakultet, Podgorica, 1997, str. 67. 
3. Transformacija društvenog kapitala je proces, Zbornik radova: Dalji razvoj univerziteta i naučnih djelatnosti u Crnoj Gori i Zakon o fondu za razvoj i transformacija društvenog kapitala, Republički savjet za razvoj, Podgorica, 1992, str. 123-125.
4.Tržišna revitalizacija naših preduzeća kao faktor izlaska iz krize, Ekonomski fakultet, 2000, str. 143-155. 
5. Autor Metodologije za izradu Biznis planova (2000)
6. »Potreba izrade i struktura biznis plana« ( str. 1-14) i » Prezentiranje biznis plana«, (str. 14-17) , Zbornik radova »Izrada biznis plana, Odgovorni urednik, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2003.
7.Procjena vrijednosti Telekoma Crne Gore, rukovodilac projekta, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2003 str. 160.

8. Procjena vrijednosti EPCG, rukovodilac projekta, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2009, str. 154.

NAPOMENA: Prof. dr. BOŽO MIHAILOVIĆ je pored navedenog učestvovao u izradi ili bio rukovodilac oko 40. strucnih i naucnih projekata, koje je radio Ekonomski fakultet i Centar za privatizaciju i investicije - Podgorica i podnio više referata na skupovima jugoslovenskih ekonomista, od čega je znatan broj bio uvodni ili po pozivu. Autor je većeg broja prikaza u raznim naučno-stručnim časopisima. Medjunarodni je konsultant za TAM I BAS programa.
Podgorica, novembar 014.

Hobi i interesovanja:

§  Ekoloska poljoprivreda, Planinarenje, Sport