BANKARSKI MENADŽMENT

Upoznavanje studenata sa pozicioniranjem banke u finansijskoj strukturi, menadžmentom u bankama, pravnim aspektom banke, načelima bankarskog poslovanja, vrstama bankarskih poslova i poslovnom uspješnošću banke.