INFORMATIČKA EKONOMIJA

  • Semestar: 2
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 3.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje studenata sa pojmovima digitalna ekonomija, cyber ekonomija, inretnetom i novim dimenzijama marketinga