PROGNOZIRANJE EKONOMSKIH PROCESA

  • Semestar: 1
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 7.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave: