BESPLATAN KURS ZA STUDENTE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

12.04.2017

BESPLATAN KURS ZA STUDENTE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

Stručna obuka za pomoćne poslovne u Račuovodstvu

Poštovani,

Ekonomski fakultet u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore je obezbijedio besplatno pohađanje kursa “Praktično računovodstvo” – Stručna obuka za pomoćne poslove u računovodstvu za studente Fakulteta. Studenti koji polože ispit i obave svih 10 časova rada računovodstvenom softveru dobijaju Potvrdu da su stručno osposobljeni za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

Kurs će obuhvatiti sljedeće oblasti:

- 15 blok časova (Blagajničko poslovanje -putni nalozi; Obračuni zarada i honorara kroz IOPPD obrazac; Obračun PDV i sastavljanje PDV prijave; Osnovna sredstva i amortizacija i sastavljanje poreske PD prijave; Sastavljanje finansijskih iskaza - BS/BU);

- 10 časova rada na računovodstvenom softveru;

-  2 termina za polaganje  

Zainteresovani studenti za pohađanje ovog kursa mogu se prijaviti do 20.04.2017. godine, na e- mail: erol.sabovic@isrcg.org sa naznakom broja indeksa kao i JMBG.

Pravo prijave na Kurs imaju svi studenti Ekonomskog fakulteta UCG pod uslovom da su položili računovodstvo na II godini osnovnih studija ili na Studijama menadžmenta (jer se gradivo kursa temelji na osnovnom znanju iz Računovodstva sa II godine studija).